top of page

Informationen gemäß E-Commerce Gesetz:

odtlačok

 

Zodpovedný za obsah

 

obrazové práva

 

Návrh a implementácia

jednoduchá rezervácia
zadego GmbH
www.easybooking.eu

Hypo pasáž 2
6020 Innsbruck - Rakúsko

 

Obsah online ponuky

Autor nepreberá žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu poskytovaných informácií. Nároky na zodpovednosť voči autorovi týkajúce sa materiálnych alebo nemateriálnych škôd spôsobených použitím alebo nepoužitím poskytnutých informácií alebo použitím nesprávnych a neúplných informácií sú v zásade vylúčené, pokiaľ sa nepreukáže, že autor konal úmyselne alebo hrubo existuje chyba z nedbanlivosti. Všetky ponuky sú nezáväzné. Autor si výslovne vyhradzuje právo meniť, dopĺňať alebo mazať časti stránok alebo celú ponuku bez predchádzajúceho upozornenia alebo dočasne alebo natrvalo prestať zverejňovať.

Zodpovednosť za odkazy

Napriek starostlivej kontrole obsahu nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah externých odkazov. Za obsah odkazovaných stránok sú zodpovední výhradne ich prevádzkovatelia.

Externe Links:
Die Webseite enthält Verlinkungen zu anderen Webseiten. Für die Inhalte von Websites, die als weiterführende Links dargestellt werden, wird keine Haftung und Gewährleistung übernommen. Für die Inhalte und deren Richtigkeit ist der jeweilige Website-Anbieter verantwortlich. Zum Zeitpunkt der Verlinkung war kein Rechtsverstoß erkennbar. Bei Bekanntwerden einer solchen Rechtsverletzung wird der Link umgehend entfernen.

Urheberrecht:
Die bereitgestellten Informationen und Inhalte dieser Website sind urheberrechtlich geschützt. Jede Art der Vervielfältigung, Verbreitung, Bearbeitung, lokalen Speicherung und jegliche Art der Verwertung ist nicht gestattet und bedarf ausdrücklich der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Rechteinhabers.

bottom of page