top of page

Ochrana dát

Posledná úprava: jún 2018

Prevádzkovatelia týchto stránok (ďalej len „zodpovedné osoby“ alebo „prevádzkovatelia“) berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a týmto vyhlásením o ochrane údajov.

Našu webovú stránku možno zvyčajne používať bez poskytnutia akýchkoľvek osobných údajov. Pokiaľ sa na našej webovej stránke zhromažďujú osobné údaje (napr. meno, adresa alebo e-mailové adresy), vždy sa tak deje, pokiaľ je to možné, dobrovoľne. Tieto údaje nebudú bez vášho výslovného súhlasu poskytnuté tretím stranám.

Spracúvanie Vašich osobných údajov, ako je meno, adresa, e-mailová adresa alebo telefónne číslo, sa vždy vykonáva v súlade s vnútroštátnymi a európskymi právnymi predpismi, najmä všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (ďalej len „GDPR“). . Prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane údajov by vás naša spoločnosť chcela informovať o type, rozsahu a účele osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, používame a spracúvame. Okrem toho vás toto vyhlásenie o ochrane údajov informuje o právach, na ktoré máte nárok.

Chceli by sme upozorniť, že prenos údajov na internete (napr. pri komunikácii e-mailom) môže mať bezpečnostné medzery. Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

1. Definície

Vyhlásenie o ochrane údajov na týchto stránkach je založené na podmienkach článku 4 GDPR, ktoré boli definované Európskou úniou pri vydaní všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Naše vyhlásenie o ochrane údajov by malo byť čitateľné a zrozumiteľné pre širokú verejnosť, ako aj pre našich zákazníkov a obchodných partnerov. Aby sme to zabezpečili, chceli by sme vám vopred vysvetliť používané pojmy.

V tomto vyhlásení o ochrane údajov používame okrem iného nasledujúce výrazy:

 • a) osobné údaje

  Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“ alebo „používateľ“). Fyzická osoba sa považuje za identifikovateľnú, ak priamo alebo nepriamo, najmä priradením k identifikátoru, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor alebo k jednému alebo viacerým špeciálnym prvkom, vyjadrenie fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychologickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

 • b) dotknutá osoba

  Dotknutá osoba je každá identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúva osoba zodpovedná za spracúvanie.

 • c) spracovanie

  Spracovanie je akýkoľvek proces vykonávaný s pomocou alebo bez pomoci automatizovaných postupov alebo akýchkoľvek takýchto sérií procesov v súvislosti s osobnými údajmi, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, organizovanie, usporiadanie, ukladanie, prispôsobovanie alebo zmena, čítanie, dopytovanie, používanie, zverejňovanie prenos, distribúcia alebo akákoľvek iná forma sprístupnenia, spárovania alebo prepojenia, obmedzenia, vymazania alebo zničenia.

 • d) Obmedzenie spracovania

  Obmedzenie spracúvania je označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich budúce spracúvanie.

 • e) profilovanie

  Profilovanie je akýkoľvek druh automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré spočíva v použití týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä aspektov týkajúcich sa pracovného výkonu, ekonomickej situácie, zdravotného stavu, osobných údajov Analyzovať alebo predpovedať preferencie fyzickej osoby. , záujmy, spoľahlivosť, správanie, miesto pobytu alebo premiestnenie.

 • f) Pseudonymizácia

  Pseudonymizácia je spracúvanie osobných údajov takým spôsobom, že osobné údaje už nie je možné priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií za predpokladu, že tieto dodatočné informácie budú uchovávané oddelene a budú podliehať technickým a organizačným opatreniam, ktoré zabezpečia že osobné údaje nie sú priradené identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

 • g) Prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ údajov

  Zodpovednou alebo zodpovednou osobou za spracúvanie je fyzická alebo právnická osoba, úrad, inštitúcia alebo iný orgán, ktorý sám alebo spoločne s inými rozhoduje o účeloch a prostriedkoch spracúvania osobných údajov. Ak sú účely a prostriedky tohto spracovania špecifikované v práve Únie alebo v práve členských štátov, zodpovednú osobu alebo konkrétne kritériá pre jej pomenovanie môžu byť stanovené v práve Únie alebo v práve členských štátov.

 • h) spracovatelia

  Spracovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, inštitúcia alebo iný orgán, ktorý spracúva osobné údaje v mene zodpovednej osoby.

 • i) Príjemca

  Príjemcom je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, inštitúcia alebo iný orgán, ktorému sú osobné údaje poskytnuté, bez ohľadu na to, či ide o tretiu stranu alebo nie. Orgány, ktoré môžu prijímať osobné údaje v súvislosti s konkrétnym vyšetrovacím mandátom podľa práva Únie alebo členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov.

 • j) tretia strana

  Treťou stranou je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt ako dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na priamu zodpovednosť prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa oprávnené spracúvať osobné údaje.

 • k) Súhlas

  Súhlas je akýkoľvek prejav vôle, ktorý dotknutá osoba dobrovoľne udelí informovaným spôsobom a jednoznačne pre konkrétny prípad vo forme vyhlásenia alebo iného jasného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba dáva najavo, že súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov. .

2. Užívateľské práva

Je tiež dôležité, aby sme vás upozornili na práva, na ktoré máte podľa GDPR právo v súvislosti so spracovaním vašich údajov:

 • a) Právo na potvrdenie (článok 15 ods. 1 GDPR)

  Každá dotknutá osoba má právo požiadať zodpovednú osobu o potvrdenie, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak chce dotknutá osoba využiť toto právo na potvrdenie, môže sa kedykoľvek obrátiť na adresu uvedenú v tiráži alebo v tomto vyhlásení o ochrane údajov, prípadne sa môže obrátiť na iného zamestnanca zodpovednej osoby.

 • b) Právo na informácie (článok 15 ods. 1 a 3 GDPR)

  Každá osoba dotknutá spracúvaním osobných údajov (používateľ) má právo kedykoľvek získať od zodpovednej osoby bezplatné informácie o osobných údajoch, ktoré sú o nej uložené, a kópiu týchto informácií. Okrem toho musí zodpovedná osoba poskytnúť dotknutej osobe tieto informácie:

Dotknutá osoba má ďalej právo na informácie o tom, či boli osobné údaje prenesené do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Ak je to tak, dotknutá osoba má právo dostať informácie o vhodných zárukách v súvislosti s prenosom.

  • účely spracovania

  • kategórie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú

  • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodných organizáciách

  • ak je to možné, plánovanú dobu, počas ktorej budú osobné údaje uchovávané, alebo ak to nie je možné, kritériá použité na určenie tejto doby

  • existenciu práva na opravu alebo vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, alebo na obmedzenie spracovania zo strany zodpovednej osoby alebo práva namietať proti tomuto spracovaniu

  • existencia práva odvolať sa na dozorný orgán

  • ak sa osobné údaje nezhromažďujú od dotknutej osoby: všetky dostupné informácie o pôvode údajov

  • existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania v súlade s článkom 22 ods. 1 a 4 GDPR a – aspoň v týchto prípadoch – zmysluplné informácie o logike a rozsahu a zamýšľaných účinkoch takéhoto spracovania pre dotknutú osobu

 • c) Právo na opravu (článok 16 GDPR)

  Každá osoba dotknutá spracúvaním osobných údajov má právo požadovať okamžitú opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má ďalej právo s prihliadnutím na účely spracúvania požadovať doplnenie neúplných osobných údajov – aj prostredníctvom dodatočného vyhlásenia.

 • d) Právo na vymazanie (právo byť zabudnutý) (článok 17 GDPR)

  Každá osoba dotknutá spracúvaním osobných údajov má právo požadovať, aby zodpovedná osoba bezodkladne vymazala osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov a ak spracúvanie nie je nevyhnutné:

Ak boli osobné údaje zverejnené zodpovednou osobou a naša spoločnosť ako zodpovedná osoba je povinná vymazať osobné údaje v súlade s čl.17 ods.1 DS-GVO, zodpovedná osoba prijme primerané opatrenia, vrátane technické, s prihliadnutím na dostupnú technológiu a náklady na implementáciu informovať ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú zverejnené osobné údaje, že dotknutá osoba požiadala, aby títo iní prevádzkovatelia vymazali všetky prepojenia na tieto osobné údaje alebo kópie či repliky týchto osobných údajov údaje, pokiaľ ich spracovanie nie je nevyhnutné.

  • Osobné údaje boli zhromaždené na také účely alebo inak spracované, na ktoré už nie sú potrebné.

  • Dotknutá osoba odvolá svoj súhlas, na ktorom sa spracúvanie zakladalo podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR a neexistuje žiadny iný právny základ pre spracúvanie.

  • Dotknutá osoba namieta proti spracovaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracovanie, alebo dotknutá osoba namieta proti spracovaniu podľa článku 21 ods.

  • Osobné údaje boli spracované nezákonne.

  • Vymazanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti v práve Únie alebo členského štátu, ktorej prevádzkovateľ podlieha.

  • Osobné údaje boli zhromažďované v súvislosti so službami informačnej spoločnosti ponúkanými v súlade s § 8 ods.1 DS-GVO.

Každá osoba dotknutá spracúvaním osobných údajov má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré dotknutá osoba poskytla zodpovednej osobe, v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo preniesť tieto údaje inej zodpovednej osobe bez prekážok zo strany zodpovednej osoby, ktorej boli osobné údaje poskytnuté, ak je spracúvanie založené na súhlase v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a DS-GVO alebo § 9 ods. 2 písm. a DS-GVO alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. je vo verejnom záujme alebo sa koná pri výkone verejnej moci, ktorá bola prevedená na zodpovednú osobu.

Ďalej tým nie sú pri výkone práva na prenosnosť údajov podľa § 20 ods.

Každá osoba dotknutá spracúvaním osobných údajov má právo z dôvodov vyplývajúcich z jej konkrétnej situácie kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ktoré je založené na článku 6 ods. f) GDPR, vzniesť námietku. To platí aj pre profilovanie založené na týchto ustanoveniach.

V prípade námietky zodpovedná osoba nebude ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme presvedčivé oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo spracúvanie neslúži na tvrdenie, výkon alebo obranu proti právnym nárokom.

Ak zodpovedná osoba spracúva osobné údaje za účelom prevádzkovania priamej reklamy, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely takejto reklamy. To platí aj pre profilovanie, pokiaľ je spojené s takouto priamou reklamou. Ak dotknutá osoba namieta voči osobe zodpovednej za spracúvanie na účely priameho marketingu, zodpovedná osoba už nebude osobné údaje na tieto účely spracúvať.

Dotknutá osoba má okrem toho právo z dôvodov vyplývajúcich z jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré vykonáva osoba zodpovedná za účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely v súlade s čl. 89 ods.1 DS-GVO vzniesť námietku, pokiaľ takéto spracovanie nie je nevyhnutné na splnenie úlohy vo verejnom záujme.

Používateľ môže v súvislosti s využívaním služieb informačnej spoločnosti, bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES, uplatniť svoje právo na námietku prostredníctvom automatizovaných postupov s použitím technických špecifikácií.

Každá osoba dotknutá spracúvaním osobných údajov má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní – vrátane profilovania –, ktoré má pre ňu právne účinky alebo ju obdobne významne ovplyvňuje, pokiaľ sa rozhodnutie (1) netýka potrebné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a zodpovednou osobou, alebo (2) je prípustné na základe právnych predpisov Únie alebo členského štátu, ktorým zodpovedná osoba podlieha, a takéto právne predpisy si vyžadujú primerané opatrenia na ochranu práv a slobody, ako aj obsahovať oprávnené záujmy dotknutej osoby alebo (3) sa vykonáva s výslovným súhlasom dotknutej osoby.

Ak je rozhodnutie (1) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom údajov alebo (2) je založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby, prevádzkovateľ prijme vhodné opatrenia na zabezpečenie práva a slobody a oprávnené záujmy dotknutej osoby, vrátane prinajmenšom práva na ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa, vyjadriť svoj názor a napadnúť rozhodnutie.

Každá osoba dotknutá spracúvaním osobných údajov má právo súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

 • e) Právo na obmedzenie spracovania (článok 18 GDPR)

  Každá osoba dotknutá spracúvaním osobných údajov má právo požiadať zodpovednú osobu o obmedzenie spracúvania, ak je splnená jedna z nasledujúcich podmienok:

   • Dotknutá osoba popiera presnosť osobných údajov na dobu umožňujúcu prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov.

   • Spracúvanie je protiprávne, dotknutá osoba odmieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie použitia osobných údajov.

   • Zodpovedná osoba už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

   • Dotknutá osoba podala námietku proti spracovaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR do overenia, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

   •  

 • f) Právo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR)

 • g) Právo namietať (článok 21 GDPR)

 • h) automatizované rozhodovanie v jednotlivých prípadoch vrátane profilovania (čl. 22 GDPR)

 • i) Právo odvolať súhlas podľa zákona o ochrane údajov

3. Súbory cookie

Niektoré z webových stránok používajú takzvané cookies. Súbory cookie nepoškodzujú váš počítač a neobsahujú vírusy. Súbory cookie slúžia na to, aby bola naša ponuka užívateľsky príjemnejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a ukladajú váš prehliadač.

Väčšina súborov cookie, ktoré používame, sú takzvané „súbory cookie relácie“. Po vašej návšteve sa automaticky vymažú. Ostatné súbory cookie zostávajú uložené na vašom koncovom zariadení, kým ich nevymažete. Tieto cookies nám umožňujú rozpoznať váš prehliadač pri vašej ďalšej návšteve.

Váš prehliadač si môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavení cookies a povolili cookies len v jednotlivých prípadoch, vylúčili prijímanie cookies pre určité prípady alebo všeobecne a aktivovali automatické mazanie cookies pri zatvorení prehliadača. Ak sú cookies deaktivované, funkčnosť tejto webovej stránky môže byť obmedzená.

4. Spracovanie údajov pri používaní PMS systémov (widgetov)

Na týchto stránkach môžu byť implementované widgety od spoločnosti zadego GmbH (easybooking).

zadego GmbH
Hypo pasáž 2
6020 Innsbruck
Rakúsko

Poskytovateľom je PMS systém, ktorý zastupuje poskytovateľa hotelového softvéru zodpovednej osoby. V závislosti od turistickej spoločnosti môžu byť widgety nasledovné:

 • dopytový formulár

 • rezervačná maska

 • Malé vyhľadávanie (dopyt, rezervácia)

 • Zobrazenie kategórií

 • výhľad na izbu

 • Widget s paušálnou sadzbou

 • prehľad cien

 • porovnanie cien

 • kalendár dostupnosti

 • Online registrácia

a. generál

Aby bolo možné spracovať váš dopyt alebo rezerváciu, je potrebné, aby boli spracované údaje, ktoré ste uviedli zodpovednej osobe.

Vyššie uvedená zodpovedná osoba a zadego GmbH (obaja spoločne aj ako „poskytovatelia“) sú v zmluvne upravenom obchodnom vzťahu. Zodpovedná osoba získa svoj hotelový administračný a rezervačný softvér od zadego GmbH.

Vami poskytnuté osobné údaje budú prenesené do systému riadenia a do spoločností, ktoré majú obchodný vzťah so systémom riadenia. Tento prevod sa uskutočňuje najmä vyššie uvedeným prenajímateľom, prípadne aj združeniam cestovného ruchu, poskytovateľom správ, poskytovateľom platieb a iným spoločnostiam, ktoré sú napojené na systém riadenia a/alebo prenajímateľom a musia byť použité na plnenie záväzkov po uzavretí zmluvy.

Používanie osobných údajov poskytovateľmi je založené na platných zákonných ustanoveniach a na vašom súhlase s použitím vašich údajov.

b. zber údajov

V rámci dopytu alebo rezervácie u cestovnej kancelárie poskytujete príslušné údaje na realizáciu toho istého. Zvyčajne ide o nasledovné:

 • Meno a priezvisko

 • Emailová adresa

 • adresu

 • telefón

 • Platobné údaje (bankové údaje, údaje o kreditnej karte)

 • Dátumy narodenia (na identifikáciu detí)

 

Tieto údaje sa zhromažďujú iba v rozsahu povolenom zákonom a len s vaším súhlasom a prostredníctvom vašej aktívnej účasti. Pokiaľ je súhlas udelený elektronicky ako súčasť služieb, berú sa do úvahy zákonné oznamovacie povinnosti a tento súhlas sa zaznamenáva pomocou vhodných technických systémov.

c. Účel tohto spracovania údajov

Zodpovedná osoba bude spracúvať vaše osobné údaje v tejto súvislosti na nasledujúce účely:

 • ponuky

 • Online registrácia

 • Plnenie ohlasovacích povinností

 • spracovanie platieb

 • účtovníctvo

Ak sú v niektorom z týchto widgetov zadané osobné údaje (kontaktné údaje, e-mail, údaje o želanom pobyte v našom dome), deje sa tak vždy na dobrovoľnej báze a len za účelom vytvorenia zodpovedajúcej ponuky na váš želaný pobyt.

Ak medzi zmluvnými stranami nedôjde k vzniku zmluvného vzťahu (t.j. nedochádza k zotrvaniu v spoločnosti zodpovednej osoby), údaje dotknutej osoby budú zo systémov okamžite automaticky vymazané. V jednotlivých prípadoch musia byť dodržané zákonné lehoty uchovávania a vymazania.

5. Oznamovacia povinnosť

Podľa platného zákona o matrikách je zodpovedná osoba povinná prihlásiť všetkých hostí, ktorí bývajú u zodpovednej osoby, s použitím údajov uvedených v zákone o matrikách. Týka sa to okrem iného nasledujúcich údajov:

 • Priezvisko

 • Meno ľudí, ktorí cestujú s vami

 • dátum narodenia

 • rod

 • národnosti

 • krajina pôvodu

 • adresu

 • Cestovný doklad (typ, číslo, dátum vydania, vydávajúci orgán, krajina)

 • Dátum trvania cesty

a. adresár hostí

Podľa zákonnej povinnosti musí zodpovedná osoba uchovávať všetky údaje o hosťoch, ktoré jej boli poskytnuté na rezerváciu, v takzvanom zozname hostí. Tento adresár hostí podlieha obdobiam automatického vymazania a anonymizácie uložených v systéme. Poskytovatelia zabezpečujú vhodné technické a organizačné opatrenia na uchovávanie osobných údajov v systéme v súlade so zákonom. V jednotlivých prípadoch je potrebné dodržiavať a dodržiavať zákonom predpísané doby skladovania a uchovávania. Stanovené doby uchovávania platia, pokiaľ sa príslušné údaje nespracúvajú dlhšie na iné účely, ktoré sú uvedené v tomto vyhlásení o ochrane údajov.

Adresár hostí spravuje elektronicky zodpovedná osoba, pričom údaje sú na tento účel odovzdané spoločnosti zadego GmbH. V tomto prípade zadego GmbH vystupuje ako spracovateľ, pretože ukladá údaje na svojich serveroch. Prenos do tretej krajiny sa neuskutoční bez predchádzajúceho informovania dotknutej osoby.

6. Šifrovanie SSL

Z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverného obsahu, ako sú otázky, ktoré nám posielate ako prevádzkovateľovi stránky, používa táto stránka šifrovanie SSL. Šifrované spojenie spoznáte podľa toho, že riadok adresy prehliadača sa zmení z „http://“ na „https://“ a podľa symbolu zámku v riadku vášho prehliadača.

Ak je aktivované šifrovanie SSL, údaje, ktoré nám prenášate, nemôžu byť čítané tretími stranami.

7. Zásady ochrany osobných údajov služby Mapy Google

Táto webová lokalita používa produkt Mapy Google od spoločnosti Google Inc. Používaním tejto webovej lokality súhlasíte so zhromažďovaním, spracovaním a používaním automaticky zhromaždených údajov spoločnosťou Google Inc., jej zástupcami a tretími stranami.

Podmienky používania služby Mapy Google nájdete v časti „Podmienky používania služby Mapy Google".

8. Predpisy o ochrane údajov pre aplikáciu a používanie Google Analytics (s funkciou anonymizácie)

Zodpovedná osoba integrovala komponent Google Analytics (s funkciou anonymizácie) na túto webovú stránku. Google Analytics je služba webovej analýzy. Webová analýza je zhromažďovanie, zhromažďovanie a vyhodnocovanie údajov o správaní návštevníkov webových stránok. Služba webovej analýzy okrem iného zhromažďuje údaje o webovej stránke, z ktorej dotknutá osoba na webovú stránku prišla (tzv. referrer), ktoré podstránky webovej stránky boli navštívené alebo ako často a ako dlho bola daná podstránka prezeraná.

Prevádzkovou spoločnosťou komponentu Google Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Zodpovedná osoba používa doplnok „_gat._anonymizeIp“ na analýzu webu prostredníctvom služby Google Analytics. Týmto dodatkom je IP adresa internetového pripojenia dotknutej osoby skrátená a anonymizovaná spoločnosťou Google, ak sa na našu webovú stránku pristupuje z členského štátu Európskej únie alebo z iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Účelom komponentu Google Analytics je analyzovať toky návštevníkov na našej webovej stránke. Google používa získané údaje a informácie okrem iného na vyhodnotenie používania našej webovej stránky, na zostavovanie online prehľadov pre nás, ktoré zobrazujú aktivity na našej webovej stránke, a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním našej webovej stránky.

Google Analytics umiestňuje súbor cookie do systému informačných technológií dotknutej osoby. Čo sú cookies, už bolo vysvetlené vyššie. Nastavením súboru cookie môže spoločnosť Google analyzovať používanie našej webovej stránky. Pri každom vyvolaní jednej z jednotlivých stránok tejto webovej stránky, ktorú prevádzkuje osoba zodpovedná za spracovanie a na ktorej je integrovaný komponent Google Analytics, sa automaticky aktivuje internetový prehliadač v systéme informačných technológií dotknutej osoby. príslušný komponent Google Analytics na prenos údajov spoločnosti Google na online analýzu. V rámci tohto technického procesu spoločnosť Google získava znalosti o osobných údajoch, ako je IP adresa dotknutej osoby, ktoré spoločnosť Google používa okrem iného na sledovanie pôvodu návštevníkov a kliknutí a následne na umožnenie výpisov provízií.

Súbor cookie sa používa na ukladanie osobných informácií, ako je čas prístupu, miesto, z ktorého bol uskutočnený prístup, a frekvencia návštev našej webovej stránky dotknutou osobou. Pri každej návšteve našej webovej stránky sa tieto osobné údaje vrátane IP adresy internetového pripojenia používaného dotknutou osobou prenesú do spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických. Tieto osobné údaje ukladá spoločnosť Google v Spojených štátoch amerických. Google môže tieto osobné údaje zhromaždené prostredníctvom technického procesu postúpiť tretím stranám.

Dotknutá osoba môže kedykoľvek zabrániť nastaveniu súborov cookie našou webovou stránkou, ako už bolo popísané vyššie, prostredníctvom zodpovedajúceho nastavenia v použitom internetovom prehliadači, a tak natrvalo namietať proti nastaveniu súborov cookie. Takéto nastavenie používaného internetového prehliadača by tiež bránilo spoločnosti Google nastaviť súbor cookie v systéme informačných technológií dotknutej osoby. Okrem toho, súbor cookie už nastavený službou Google Analytics možno kedykoľvek vymazať prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov.

Okrem toho má dotknutá osoba možnosť namietať a zabrániť zhromažďovaniu údajov generovaných službou Google Analytics v súvislosti s používaním tejto webovej stránky a spracovaním týchto údajov spoločnosťou Google. Na to musí dotknutá osoba použiť doplnok prehliadača pod odkazomhttps://tools.google.com/dlpage/gaoptoutstiahnuť a nainštalovať. Tento doplnok prehliadača informuje službu Google Analytics prostredníctvom jazyka JavaScript, že do služby Google Analytics sa nesmú prenášať žiadne údaje a informácie o návštevách webových stránok. Inštaláciu doplnku prehliadača hodnotí Google ako rozpor. Ak sa systém informačných technológií dotknutej osoby neskôr vymaže, naformátuje alebo preinštaluje, dotknutá osoba musí znova nainštalovať doplnok prehliadača, aby deaktivovala službu Google Analytics. Ak je doplnok prehliadača odinštalovaný alebo deaktivovaný dotknutou osobou alebo inou osobou, ktorá patrí do sféry jej vplyvu, existuje možnosť preinštalovať alebo aktivovať doplnok prehliadača.

9. Súbory denníka servera

Poskytovateľ stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie do takzvaných protokolových súborov servera, ktoré nám váš prehliadač automaticky odošle. Toto sú:

 • Typ prehliadača a verzia prehliadača

 • použitý operačný systém

 • Adresa URL sprostredkovateľa

 • Názov hostiteľa pristupujúceho počítača

 • Čas požiadavky servera

Tieto údaje nie je možné priradiť konkrétnym osobám. Tieto údaje nie sú zlúčené s inými zdrojmi údajov. Vyhradzujeme si právo následne tieto údaje skontrolovať, ak sa dozvieme o konkrétnych náznakoch nezákonného použitia.

10. Absencia automatizovaného rozhodovania

Ako zodpovedná spoločnosť nepoužívame automatické rozhodovanie ani profilovanie.

11. Oznámenie o riešení sporov online

Riešenie sporov online v súlade s článkom 14 ods. 1 RSO-VO: Európska komisia poskytuje platformu na riešenie sporov online (OS), ktorú nájdete podhttp://ec.europa.eu/consumers/odr/môže nájsť.

12. Námietka voči propagačným e-mailom

Týmto namietame proti používaniu kontaktných údajov zverejnených v rámci povinnosti tiráž na zasielanie nevyžiadaných reklamných a informačných materiálov. Prevádzkovatelia stránok si výslovne vyhradzujú právo podniknúť právne kroky v prípade zasielania nevyžiadanej reklamy, ako sú spamové e-maily.

13. Zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov

Naše zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať. Preto sa odporúča, aby ste na tejto stránke pravidelne kontrolovali zmeny. O zmenách vás budeme informovať zverejnením nových zásad ochrany osobných údajov na tejto stránke. Tieto zmeny nadobudnú účinnosť ihneď po zverejnení na tejto stránke.

14. Ako nás kontaktovať

Ak máte akékoľvek otázky, návrhy alebo obavy týkajúce sa týchto zásad alebo používania vašich údajov, kontaktujte nás na adrese uvedenej v tiráži alebo v tomto vyhlásení o ochrane údajov.

bottom of page