top of page

Adat védelem

Utolsó módosítás: 2018. június

Ezen oldalak üzemeltetői (a továbbiakban "felelősök" vagy "üzemeltetők") nagyon komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Személyes adatait bizalmasan, a törvényes adatvédelmi előírásoknak és jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük.

Weboldalunk általában személyes adatok megadása nélkül is használható. Amennyiben a weboldalunkon személyes adatokat (pl. név, cím vagy e-mail cím) gyűjtünk, ez lehetőség szerint mindig önkéntes alapon történik. Ezeket az adatokat az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem adjuk át harmadik félnek.

Az Ön személyes adatainak, például név, cím, e-mail cím vagy telefonszám feldolgozása minden esetben a nemzeti és európai jogi rendelkezéseknek, különös tekintettel az általános adatvédelmi rendeletre (a továbbiakban: GDPR) összhangban történik. . Jelen adatvédelmi nyilatkozattal társaságunk tájékoztatni kívánja Önt az általunk gyűjtött, felhasznált és feldolgozott személyes adatok típusáról, terjedelméről és céljáról. Ezen túlmenően ez az adatvédelmi nyilatkozat tájékoztatja Önt az Önt megillető jogokról.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az internetes adatátvitel (pl. e-mailes kommunikáció során) biztonsági hiányosságokkal járhat. Az adatok teljes körű védelme harmadik felek hozzáférésével szemben nem lehetséges.

1. Meghatározások

Ezen oldalak adatvédelmi nyilatkozata a GDPR 4. cikkében foglalt feltételeken alapul, amelyeket az Európai Unió az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) kiadásakor határoz meg. Adatvédelmi nyilatkozatunknak olvashatónak és érthetőnek kell lennie a nagyközönség, valamint ügyfeleink és üzleti partnereink számára. Ennek biztosítására szeretnénk előzetesen ismertetni a használt fogalmakat.

Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban többek között a következő kifejezéseket használjuk:

 • a) személyes adatok

  Személyes adat minden olyan információ, amely egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban "érintett" vagy "felhasználó") vonatkozik. A természetes személy akkor tekinthető azonosíthatónak, ha közvetlenül vagy közvetve, különösen azonosítóhoz, például névhez, azonosító számhoz, helyadathoz, online azonosítóhoz vagy egy vagy több különleges tulajdonsághoz való hozzárendelés útján a e természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, pszichológiai, gazdasági, kulturális vagy társadalmi azonossága azonosítható.

 • b) érintett

  Érintett személy minden azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait az adatkezelésért felelős személy kezeli.

 • c) feldolgozás

  Adatkezelés minden olyan folyamat, amelyet automatizált eljárások segítségével vagy anélkül hajtanak végre, vagy olyan folyamatok sorozata, amelyek a személyes adatokkal kapcsolatosak, mint például gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, rendezés, tárolás, adaptálás vagy megváltoztatás, kiolvasás, lekérdezés, felhasználás, nyilvánosságra hozatal. továbbítás, terjesztés vagy a hozzáférhetővé tétel, az egyeztetés vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés bármely más formája.

 • d) A feldolgozás korlátozása

  Az adatkezelés korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése, azzal a céllal, hogy későbbi kezelésüket korlátozzák.

 • e) profilalkotás

  A profilalkotás a személyes adatok bármilyen típusú automatizált feldolgozása, amely abból áll, hogy ezeket a személyes adatokat egy természetes személlyel kapcsolatos bizonyos személyes szempontok értékelésére használják fel, különös tekintettel a munkateljesítményre, a gazdasági helyzetre, az egészségre, a személyes szempontokra. A természetes személy preferenciáinak elemzése vagy előrejelzése , érdeklődési körök, megbízhatóság, viselkedés, tartózkodási hely vagy áthelyezés.

 • f) Álnevesítés

  Az álnevesítés a személyes adatok olyan módon történő kezelése, hogy a személyes adat további információk felhasználása nélkül többé már nem rendelhető egy adott érintetthez, feltéve, hogy ezeket a kiegészítő információkat elkülönítve tárolják, és olyan technikai és szervezési intézkedések hatálya alá tartoznak, amelyek biztosítják. hogy a személyes adat nem azonosított vagy azonosítható természetes személyhez rendelt.

 • g) Adatkezelő vagy adatkezelő

  Az adatkezelésért felelős vagy felelős az a természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy egyéb szerv, amely egyedül vagy másokkal együtt dönt a személyes adatok kezelésének céljairól és eszközeiről. Ha ennek az adatkezelésnek a céljait és eszközeit az uniós jog vagy a tagállami jog határozza meg, a felelős személyt vagy a megnevezésére vonatkozó konkrét kritériumokat az uniós jog vagy a tagállamok joga írhatja elő.

 • h) processzorok

  Az adatfeldolgozó olyan természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy egyéb szerv, amely a felelős személy nevében személyes adatokat dolgoz fel.

 • i) Címzett

  Címzett az a természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy egyéb szerv, amellyel a személyes adatot közöljük, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e vagy sem. Nem minősülnek címzettnek azonban azok a hatóságok, amelyek az uniós vagy tagállami jog alapján meghatározott vizsgálati megbízás keretében személyes adatokat kaphatnak.

 • j) harmadik fél

  Harmadik személy az érintetten, az adatkezelőn, az adatfeldolgozón és azon személyeken kívüli természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy szerv, amely az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó közvetlen felelőssége mellett jogosult a személyes adatok kezelésére.

 • k) Hozzájárulás

  A beleegyezés az érintett által önkéntesen, tájékozottan és egyértelműen az adott esetre adott akaratnyilvánítás nyilatkozat vagy más egyértelmű megerősítő cselekmény formájában, amellyel az érintett jelzi, hogy hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. .

2. Felhasználói jogok

Fontos számunkra az is, hogy felhívjuk a figyelmét azokra a jogokra, amelyek a GDPR alapján Önt megilletik az adatai kezelésével kapcsolatban:

 • a) Visszaigazoláshoz való jog (GDPR 15. cikk (1) bekezdés)

  Minden érintettnek joga van megerősítést kérni a felelőstől arra vonatkozóan, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelése folyamatban van-e. Amennyiben az érintett élni kíván e visszaigazolási jogával, bármikor felveheti a kapcsolatot az impresszumban vagy jelen adatvédelmi nyilatkozatban megadott címen, illetve a felelős más munkatársával.

 • b) Információhoz való jog (GDPR 15. cikk (1) és (3) bekezdés)

  Minden, a személyes adatok kezelése által érintett személynek (felhasználónak) joga van arra, hogy a felelős személytől bármikor ingyenes tájékoztatást kapjon a róla tárolt személyes adatokról és ezekről az információkról másolatot kapjon. Ezen túlmenően a felelős személynek a következő információkat kell megadnia az érintett számára:

Ezen túlmenően az érintett jogosult tájékoztatást kapni arról, hogy a személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezetbe továbbították-e. Ebben az esetben az érintettnek joga van tájékoztatást kapni a továbbítással kapcsolatos megfelelő garanciákról.

  • az adatkezelés céljait

  • a kezelt személyes adatok kategóriái

  • a címzettek vagy a címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, különösen a harmadik országokban vagy nemzetközi szervezetekben lévő címzettek

  • lehetőség szerint a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, az időtartam meghatározásához használt kritériumok

  • az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez vagy a felelős személy adatkezelésének korlátozásához való jog megléte, vagy az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog

  • fellebbezési jog megléte a felügyeleti hatósághoz

  • ha a személyes adatot nem az érintetttől gyűjtötték: az adatok eredetére vonatkozó összes rendelkezésre álló információ

  • automatizált döntéshozatal megléte, beleértve a profilalkotást a GDPR 22. cikkének (1) és (4) bekezdésével összhangban, és – legalábbis ezekben az esetekben – az érintett logikájáról, valamint az ilyen adatkezelés hatóköréről és az érintettre gyakorolt tervezett hatásairól szóló érdemi információ

 • c) Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

  Minden, a személyes adatok kezelésével érintett személy jogosult a rá vonatkozó téves személyes adatok haladéktalan helyesbítését követelni. Az érintett továbbá jogosult az adatkezelés céljaira figyelemmel kérni a hiányos személyes adatok kiegészítését - kiegészítő nyilatkozat útján is.

 • d) A törléshez való jog (az elfelejtéshez való jog) (GDPR 17. cikk)

  Minden, a személyes adatok kezelésével érintett személynek joga van követelni a felelőstől a rá vonatkozó személyes adatok haladéktalan törlését, ha az alábbi okok valamelyike fennáll, és ha az adatkezelés nem szükséges:

Ha a személyes adatot a felelős személy nyilvánosságra hozta, és cégünk, mint felelős személy köteles törölni a személyes adatokat a DS-GVO 17. cikke (1) bekezdésének megfelelően, a felelős megteszi a megfelelő intézkedéseket, beleértve a technikai jellegűek, figyelembe véve a rendelkezésre álló technológiát és a megvalósítás költségeit. tájékoztatni a közzétett személyes adatokat feldolgozó más adatkezelőket arról, hogy az érintett kérte, hogy ezek a többi adatkezelő töröljék az ezen személyes adatokra mutató összes hivatkozást, illetve a személyes adatok másolatait vagy másolatait. adatokat, amennyiben a feldolgozás nem szükséges.

  • A személyes adatokat olyan célból gyűjtötték vagy más módon kezelték, amelyhez már nincs szükségük.

  • Az érintett a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja alapján visszavonja az adatkezelés alapjául szolgáló hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

  • Az érintett a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és az adatkezelésnek nincs nyomós jogos oka, vagy az érintett tiltakozik a GDPR 21. cikk (2) bekezdése szerinti adatkezelés ellen.

  • A személyes adatokat jogellenesen kezelték.

  • A személyes adatok törlése szükséges az uniós vagy tagállami jogban az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez.

  • A személyes adatokat a DS-GVO 8. cikke (1) bekezdésének megfelelően nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatban gyűjtötték.

Minden, a személyes adatok kezelése által érintett személynek joga van ahhoz, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, általános és géppel olvasható formátumban megkapja, amelyet az érintett a felelős személy rendelkezésére bocsátott. Ön jogosult arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik felelős személynek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a felelős személy, akinek a személyes adatokat közölték, feltéve, hogy az adatkezelés a DS-GVO 6. cikk (1) bekezdése szerinti hozzájáruláson alapul. vagy a DS-GVO 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja vagy a DS-GVO 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződés alapján, és a feldolgozás automatizált eljárásokkal történik, feltéve, hogy a feldolgozás nem szükséges egy feladat elvégzéséhez amely közérdeket szolgál, vagy közhatalom gyakorlása során történik, amely a felelősre ruházott át.

Továbbá az adathordozhatósághoz való joguk 20. §-a szerinti gyakorlása során ez nem sérti más személyek jogait és szabadságait.

Minden személynek, akit a személyes adatok kezelése érint, joga van arra, hogy sajátos helyzetéből fakadó okokból bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, amely a 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján vagy f) GDPR, kifogásolni. Ez vonatkozik az e rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is.

Tiltakozás esetén a felelős személy a továbbiakban nem kezeli a személyes adatokat, kivéve, ha bizonyítani tudjuk az adatkezelés olyan kényszerítő erejű jogos indokait, amelyek felülmúlják az érintett érdekeit, jogait és szabadságait, vagy ha az adatkezelés érvényre juttatását, gyakorlását vagy védelmét szolgálja. jogi követelésekkel szemben.

Ha a felelős személy személyes adatokat kezel közvetlen reklámozás céljából, az érintett bármikor tiltakozhat személyes adatainak ilyen reklámozás céljából történő kezelése ellen. Ez vonatkozik a profilalkotásra is, amennyiben az ilyen közvetlen reklámozáshoz kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a direkt marketing célú adatkezelésért felelős személlyel szemben, a felelős a továbbiakban nem kezeli a személyes adatokat e célból.

Ezen túlmenően az érintettnek sajátos helyzetéből fakadó okokból joga van a rá vonatkozó személyes adatok olyan kezelése ellen, amelyet tudományos vagy történeti kutatási célból vagy statisztikai célból a felelős személy végez a Ptk. 89 1. bekezdés DS-GVO kifogást emelni, kivéve, ha az ilyen feldolgozás közérdekű feladat teljesítéséhez szükséges.

A felhasználó az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban a 2002/58/EK irányelv ellenére is szabadon gyakorolhatja kifogásolási jogát automatizált eljárások segítségével, műszaki specifikációkat alkalmazva.

A személyes adatok kezelése által érintett személynek joga van arra, hogy ne vonatkozzon rá olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatásokat vált ki, vagy őt hasonlóan jelentős mértékben érinti, feltéve, hogy a határozat (1) nem az érintett és a felelős személy közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges, vagy (2) a felelős személyre vonatkozó uniós vagy tagállami jogszabály alapján megengedett, és az ilyen jogszabályok megfelelő intézkedéseket írnak elő a jogok védelme érdekében. és szabadságjogait, valamint tartalmazza az érintett jogos érdekeit, vagy (3) az érintett kifejezett hozzájárulásával valósul meg.

Ha a döntés (1) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges, vagy (2) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul, az adatkezelő megfelelő intézkedéseket tesz a biztonság érdekében. az érintett jogai és szabadságai, valamint jogos érdekei, ideértve legalább az adatkezelő emberi beavatkozásához, álláspontjának kifejezéséhez és a döntés megtámadásához való jogot.

A személyes adatok kezelése által érintett bármely személynek jogában áll a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonni.

 • e) Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

  A személyes adatok kezelése által érintett bármely személy jogosult kérni a felelőstől az adatkezelés korlátozását, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

   • Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát egy ideig, amely lehetővé teszi az adatkezelő számára a személyes adatok pontosságának ellenőrzését.

   • Az adatkezelés jogellenes, az érintett megtagadja a személyes adatok törlését, helyette a személyes adatok felhasználásának korlátozását kéri.

   • A felelős személynek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintettnek szüksége van rájuk jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

   • Az érintett a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése alapján tiltakozást nyújtott be az adatkezelés ellen, annak ellenőrzéséig, hogy az adatkezelő jogos indokai felülmúlják-e az érintett jogos indokait.

   •  

 • f) Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

 • g) Tiltakozás joga (GDPR 21. cikk)

 • h) Automatizált döntések egyedi esetekben, beleértve a profilalkotást (GDPR 22. cikk)

 • i) Az adatvédelmi törvény értelmében a hozzájárulás visszavonásának joga

3. Cookie-k

Egyes weboldalak úgynevezett cookie-kat használnak. A sütik nem károsítják a számítógépet és nem tartalmaznak vírusokat. A sütik arra szolgálnak, hogy ajánlatunkat felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tegyék. A sütik kis szöveges fájlok, amelyeket az Ön számítógépén tárol, és a böngészője ment el.

Az általunk használt sütik többsége úgynevezett „munkamenet süti”. A látogatás után automatikusan törlődnek. Az egyéb cookie-k mindaddig a végeszközön tárolódnak, amíg Ön nem törli őket. Ezek a sütik lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük böngészőjét a következő látogatása alkalmával.

Böngészőjét beállíthatja úgy, hogy tájékozódjon a cookie-k beállításáról, és csak egyedi esetekben engedélyezze a cookie-k használatát, bizonyos esetekben vagy általában kizárja a cookie-k elfogadását, és a böngésző bezárásakor aktiválja a cookie-k automatikus törlését. Ha a cookie-k deaktiválva vannak, a weboldal működése korlátozott lehet.

4. Adatfeldolgozás PMS rendszerek (widgetek) használatakor

Ezeken az oldalakon a zadego GmbH (easybooking) widgetjei implementálhatók.

zadego GmbH
Hypo átjáró 2
6020 Innsbruck
Ausztria

A szolgáltató egy PMS rendszer, amely a felelős személy szállodai szoftverének szolgáltatóját képviseli. Turisztikai cégtől függően a widgetek a következők lehetnek:

 • kérdőív

 • foglalási maszk

 • Kis keresés (érdeklődés, foglalás)

 • Kategória nézet

 • szoba kilátással

 • Átalánydíjas widget

 • ár áttekintése

 • árösszehasonlítás

 • elérhetőségi naptár

 • Online bejelentkezés

a. Tábornok

Megkeresése vagy foglalása feldolgozásához szükséges, hogy a felelősnek megadott adatait feldolgozzák.

A fent említett felelős személy és a zadego GmbH (mindkettőt együtt „szolgáltatónak” is nevezzük) szerződéses üzleti kapcsolatban áll. A felelős személy szállodai adminisztrációs és foglalási szoftverét a zadego GmbH-tól szerzi be.

Az Ön által megadott személyes adatok továbbításra kerülnek az irányítási rendszerbe, illetve az irányítási rendszerrel üzleti kapcsolatban álló cégek számára. Ez az átruházás különösen a fent említett bérbeadók, esetleg turisztikai egyesületek, bejelentő szolgáltatók, fizetési szolgáltatók és egyéb olyan társaságok részére történik, amelyek az irányítási rendszerhez és/vagy bérbeadókhoz kapcsolódnak, és a szerződéskötés utáni kötelezettségek teljesítésére kell fordítani.

A személyes adatok szolgáltatók általi felhasználása a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseken és az Ön adatainak felhasználásához való hozzájáruláson alapul.

b. adatgyűjtés

A turisztikai cégnél történő megkeresés vagy foglalás keretében megadja a szükséges adatokat annak megvalósításához. Ezek általában a következők:

 • Kereszt-és vezetéknév

 • Email cím

 • cím

 • telefon

 • Fizetési adatok (banki adatok, hitelkártya adatok)

 • Születési dátumok (a gyermekek azonosításához)

 

Ezeket az adatokat csak a törvény által megengedett mértékben és csak az Ön hozzájárulásával és az Ön aktív részvételével gyűjtjük. Amennyiben a hozzájárulást a szolgáltatások részeként elektronikusan adják meg, úgy a jogszabályi értesítési kötelezettséget figyelembe veszik, és ezt a hozzájárulást megfelelő technikai rendszerekkel rögzítik.

c. Ezen adatkezelés célja

A felelős személy az Ön személyes adatait ebben az összefüggésben a következő célokra kezeli:

 • licitálás

 • Online bejelentkezés

 • Beszámolási kötelezettségek teljesítése

 • fizetés feldolgozása

 • könyvelés

Ha ezen widgetek valamelyikébe személyes adat kerül be (elérhetőségi adatok, e-mail, házunkban kívánt tartózkodásra vonatkozó adatok), ez mindig önkéntes alapon történik, és csak abból a célból, hogy megfelelő ajánlatot tudjunk tenni a kívánt tartózkodást.

Amennyiben a felek között nem jön létre szerződéses jogviszony (azaz nem tartózkodik a felelős társaságában), az érintett adatait a rendszerből haladéktalanul automatikusan töröljük. Egyedi esetekben be kell tartani a törvényben meghatározott megőrzési és törlési időszakokat.

5. Bejelentési kötelezettség

A hatályos regisztrációs törvény szerint a felelős köteles a regisztrációs törvényben meghatározott adatokkal regisztrálni minden vendéget, aki a felelősnél lakik. Ez többek között a következő adatokra vonatkozik:

 • Vezetéknév

 • Az Önnel utazó emberek neve

 • születési dátum

 • Nem

 • állampolgárság

 • származási ország

 • cím

 • Úti okmány (típus, szám, kiállítás dátuma, kiállító hatóság, ország)

 • Az utazási időszak dátuma

a. vendégkönyvtár

A törvényi kötelezettség értelmében a felelősnek a foglaláshoz számára továbbított összes vendégadatot egy úgynevezett vendégkönyvben kell megőriznie. Erre a vendégkönyvtárra a rendszerben tárolt automatikus törlési és anonimizálási időszak vonatkozik. A szolgáltatók megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tesznek a személyes adatok rendszerben történő tárolására a jogszabályoknak megfelelően. Egyedi esetekben a törvényileg előírt tárolási és megőrzési időket be kell tartani és be kell tartani. A meghatározott tárolási időtartamok abban az esetben érvényesek, ha az érintett adatokat a jelen adatvédelmi nyilatkozatban megjelölt egyéb célból nem kezelik tovább.

A vendégkönyvet a felelős személy elektronikusan kezeli, melynek során az adatokat e célból továbbítja a zadego GmbH-nak. Ebben az esetben a zadego GmbH a processzor szerepét tölti be, mivel az adatokat a szerverein tárolja. Harmadik országba történő továbbítás nem történik meg az érintett előzetes tájékoztatása nélkül.

6. SSL titkosítás

Biztonsági okokból és a bizalmas tartalmak továbbításának védelme érdekében, mint például az Ön által nekünk, mint oldal üzemeltetőjének küldött megkeresései, ez az oldal SSL titkosítást használ. A titkosított kapcsolatot arról ismerheti fel, hogy a böngésző címsora "http://"-ről "https://"-re változik, valamint a böngésző sorában található lakat szimbólumról.

Ha az SSL-titkosítás aktiválva van, az Ön által számunkra továbbított adatokat harmadik fél nem tudja elolvasni.

7. A Google Térkép adatvédelmi irányelvei

Ez a webhely a Google Inc. Google Maps termékét használja. A webhely használatával Ön hozzájárul az automatikusan gyűjtött adatok Google Inc., képviselői és harmadik felek általi gyűjtéséhez, feldolgozásához és felhasználásához.

A Google Maps használati feltételei a "A Google Térkép használati feltételei".

8. Adatvédelmi szabályzat a Google Analytics (anonimizálási funkcióval) alkalmazására és használatára vonatkozóan

A felelős személy a Google Analytics összetevőt (anonimizálási funkcióval) integrálta ezen a weboldalon. A Google Analytics egy webelemző szolgáltatás. A webelemzés a webhelyek látogatóinak viselkedésére vonatkozó adatok gyűjtése, gyűjtése és értékelése. A webelemző szolgáltatás többek között adatokat gyűjt arról a weboldalról, ahonnan az érintett egy weboldalra érkezett (ún. hivatkozó), a weboldal mely aloldalait keresték fel, illetve milyen gyakran és mennyi ideig tekintettek meg egy aloldalt.

A Google Analytics összetevő üzemeltetője a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

A felelős személy a "_gat._anonymizeIp" kiegészítést használja a webes elemzéshez a Google Analytics szolgáltatáson keresztül. Ezzel a kiegészítéssel az érintett személy internetkapcsolatának IP-címét a Google lerövidíti és anonimizálja, ha weboldalunkat az Európai Unió valamely tagállamából vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes másik államból érik el.

A Google Analytics komponens célja, hogy elemezze a látogatói áramlást weboldalunkon. A Google a megszerzett adatokat és információkat többek között arra használja fel, hogy kiértékelje weboldalunk használatát, online jelentéseket állítson össze számunkra, amelyek bemutatják a weboldalunkon végzett tevékenységeket, valamint a weboldalunk használatával kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújtson.

A Google Analytics cookie-t helyez el az érintett informatikai rendszerében. Azt, hogy melyek azok a cookie-k, már fentebb elmagyaráztuk. A cookie beállításával a Google elemezni tudja weboldalunk használatát. A feldolgozásért felelős személy által üzemeltetett, a feldolgozásért felelős személy által üzemeltetett, és a Google Analytics komponenst integrált oldalak valamelyikének előhívásakor az érintett személy informatikai rendszerén az internetböngésző automatikusan aktiválódik a megfelelő Google Analytics komponens, amely adatokat továbbít a Google-nak online elemzés céljából. Ennek a technikai folyamatnak a részeként a Google tudomást szerez a személyes adatokról, például az érintett személy IP-címéről, amelyeket a Google többek között a látogatók és kattintások eredetének nyomon követésére, majd a jutalékkivonatok engedélyezésére használ fel.

A süti olyan személyes adatok tárolására szolgál, mint a hozzáférési idő, a hozzáférés helye, valamint az érintett személy általi látogatási gyakoriság. Minden alkalommal, amikor meglátogatja weboldalunkat, ezeket a személyes adatokat, beleértve az érintett személy által használt internetkapcsolat IP-címét, továbbítják a Google-nak az Amerikai Egyesült Államokban. Ezeket a személyes adatokat a Google az Amerikai Egyesült Államokban tárolja. A Google továbbadhatja ezeket a technikai folyamat során gyűjtött személyes adatokat harmadik feleknek.

Az érintett a használt internetböngésző megfelelő beállításával bármikor megakadályozhatja, hogy weboldalunk cookie-kat állítson be a fent már leírtak szerint, és ezzel véglegesen tiltakozhat a cookie-k beállítása ellen. A használt internetböngésző ilyen beállítása azt is megakadályozná, hogy a Google cookie-t állítson be az érintett információtechnológiai rendszerébe. Ezenkívül a Google Analytics által már beállított cookie bármikor törölhető az internetböngészőn vagy más szoftvereken keresztül.

Ezen túlmenően az érintettnek lehetősége van tiltakozni és megakadályozni a Google Analytics által generált adatok gyűjtését a jelen weboldal használatával és ezen adatok Google általi feldolgozásával kapcsolatban. Ehhez az érintettnek egy böngésző kiegészítőt kell használnia a link alatthttps://tools.google.com/dlpage/gaoptoutletöltés és telepítés. Ez a böngészőbővítmény tájékoztatja a Google Analytics-et JavaScripten keresztül, hogy a webhelylátogatásokról semmilyen adat és információ nem kerülhet továbbításra a Google Analytics számára. A böngészőbővítmény telepítését a Google ellentmondásként értékeli. Ha az érintett informatikai rendszerét később törlik, formázzák vagy újratelepítik, az érintettnek újra kell telepítenie a böngészőbővítményt a Google Analytics deaktiválásához. Ha a böngészőbővítményt az érintett vagy más, az ő befolyási körébe tartozó személy eltávolítja vagy deaktiválja, lehetőség van a böngészőbővítmény újratelepítésére vagy újraaktiválására.

9. Szerver naplófájlok

Az oldalak szolgáltatója automatikusan gyűjti és tárolja az információkat úgynevezett szerver naplófájlokban, amelyeket az Ön böngészője automatikusan továbbít nekünk. Ezek:

 • A böngésző típusa és verziója

 • használt operációs rendszer

 • Hivatkozó URL

 • A hozzáférő számítógép gazdagépneve

 • A szerver kérésének időpontja

Ezeket az adatokat nem lehet konkrét személyekhez rendelni. Ezek az adatok nincsenek összevonva más adatforrásokkal. Fenntartjuk magunknak a jogot ezen adatok utólagos ellenőrzésére, ha illegális felhasználásra utaló konkrét jeleket észlelünk.

10. Az automatizált döntéshozatal hiánya

Felelős vállalatként nem alkalmazunk automatikus döntéshozatalt vagy profilalkotást.

11. Online vitarendezési közlemény

Online vitarendezés a 14. cikk (1) bekezdése szerint ODR-VO: Az Európai Bizottság platformot biztosít az online vitarendezéshez (OS), amely ahttp://ec.europa.eu/consumers/odr/találhat.

12. Kifogás a promóciós e-mailekkel szemben

Ezúton tiltakozunk a kéretlen reklám- és információs anyagok küldésére vonatkozó impresszum kötelezettség részeként közzétett elérhetőségi adatok felhasználása ellen. Az oldal üzemeltetői kifejezetten fenntartják a jogot, hogy jogi lépéseket tegyenek kéretlen reklámok, például spam e-mailek küldése esetén.

13. Jelen Adatvédelmi szabályzat változásai

Adatvédelmi szabályzatunkat időről időre frissíthetjük. Ezért javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze ezt az oldalt a változások miatt. A változásokról az új adatvédelmi szabályzat közzétételével értesítjük ezen az oldalon. Ezek a változtatások az ezen az oldalon való közzétételt követően azonnal hatályba lépnek.

14. Hogyan léphet kapcsolatba velünk

Ha bármilyen kérdése, javaslata vagy aggálya van jelen szabályzattal vagy adatainak felhasználásával kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a jogi tájékoztatóban vagy jelen adatvédelmi nyilatkozatban megadott címen.

bottom of page